Samfundets guldmedalj till Roger Jacobsson

Styrelsen för Kungl. Skytteanska Samfundet har beslutat att tilldela redaktör Roger Jacobsson Samfundets guldmedalj. Den utdelas vid Samfundets årshögtid fredagen den 24 maj 2019.

Kungl. Skytteanska Samfundet tog i samband med sitt femtioårsjubileum 2007 fram en guldmedalj på initiativ av ledamoten Kjell Danell. Medaljen tilldelades samma år Carl Kempe. 

Samfundets styrelse har vid sitt sammanträde den 14 mars 2019 beslutat att tilldela Roger Jacobsson Samfundets guldmedalj som belöning för det omfattande och noggranna redaktionella arbete han utfört i Samfundets tjänst. 

Roger Jacobsson har bedrivit en omfattande verksamhet som förläggare, tidskriftsredaktör, bokhistoriker och akademisk lärare. Han är fil. dr i etnologi med mediehistorisk inriktning vid Umeå universitet och docent i bokhistoria vid Lunds universitet. Han har varit föreståndare för journalistprogrammen i Umeå 2011–13 och varit lärare i etnologi vid Umeå universitet sedan slutet av 1980-talet. Parallellt har han också varit verksam som forskare och lärare vid Avdelningen för bokhistoria, Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet sedan början av 1990-talet. Åren 2006–08 var han universitetslektor och ämnesföreträdare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, Falun, samt har varit universitetslektor och ämnesföreträdare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Kalmar och vid Linnéuniversitetet 2008–10. Roger Jacobsson har varit arbetande ledamot och styrelseledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet sedan1987 och är allt sedan dess redaktör för Samfundets utgivningsverksamhet. 

Inom Samfundet har Roger Jacobsson haft en mycket framträdande och betydelsefull roll i kraft av sitt bok- och mediehistoriska kunnande. Som exempel kan nämnas det mångåriga och gedigna arbetet med Samfundets årsbok Thule. Roger Jacobsson initierade och startade utgivningen av Thule 1988 och har sedan dess varit årsbokens redaktör. Thule har med åren blivit ett viktigt forum som ur ett brett perspektiv speglar och dokumenterar Skytteanska Samfundets verksamhet. Roger Jacobssons arbete kännetecknas av kvalitetsmedvetenhet i utgivningsprocessens samtliga delar. I detta arbete har han speciellt vinnlagt sig om att, förutom goda relationer med medverkande författare, även skapa utmärkta arbetsrelationer med sättare och tryckare och övriga nyckelpersoner. Det lokalhistoriska intresset har varit tongivande i betonandet av ett nära samarbete med sättandets och tryckandets produktionsprocesser, det som han själv beskrivit som ”provinsens tryckkultur” i boken På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer och utblickar (1998), och i boken Boklig kultur i Umeå före 1850 (1995). Här beskriver han tryckeriet som ”det nav kring vilken en provinsiell tryckkultur formas”. Just provinsens tryckkultur var också ämnet för Jacobssons doktorsavhandling i etnologi, Typographic Man. Medielandskap i förändring – Studier i provinsens tryckkultur (2009). Hans kompetens har också gjort avtryck i det omfattande arbetet med inledningar och kommentarer till Samfundets tryckta utgåvor.

En av Roger Jacobssons mest betydelsefulla redaktionella gärningar är trebandsverket om Carl von Linnés Iter Lapponicum (2003–05), där han hade huvudansvaret för att hålla ihop arbetet med edering och omfattande kommentar samt slutligen också för utgivningen av det konstfullt utförda faksimilbandet av Linnés dagbok från lapplandsresan.

Det senast igångsatta stora arbetet rör utgivandet av komminister J. A. Linders minnen, en grannlaga och omfattande produktionsprocess som nu står inför sin start för utgivning av det första bandet av sammanlagt sex.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *