Priser & stipendier

Kungl. Skytteanska Samfundet beslöt år 2013 om inrättandet av ”Kungl. Skytteanska Samfundets stora pris”. Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Det nyinrättade priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland. Priset utdelas vartannat år, och prissumman är för närvarande 250 000 kronor.

År 2017 inrättades ett nytt stort pris kallat ”Kungl. Skytteanska Samfundets jubileumspris”, i samband med Samfundets 60-årsjubileum. Prissumman är 250 000 kronor och priset kommer att utdelas oregelbundet.

Skytteanska Samfundet delar årligen ut ett antal priser för framstående forskning och kulturinsatser i Norrland. Det äldsta priset, Skytteanska Samfundets pris, delades 1979 ut för första gången. Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening. För att hedra Samfundets huvuddonator och för att ytterligare betona kulturaspekten ändrades 1999 prisets namn till Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne. Prissumman är 50 000 kronor och priset delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

För att uppmärksamma och uppmuntra framgångsrik forskning instiftade Skytteanska Samfundet 1993 tre priser till yngre, framstående forskare vid humanistiska, samhällsvetenskapliga och teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid Umeå universitet. Prissummorna är för närvarande 50 000 kronor vardera och utdelning sker vid Umeå universitets årshögtid på hösten då pristagarna också håller sina prisföreläsningar.

Dessa priser följdes av ytterligare fyra fakultetspriser som instiftades inom teknikvetenskaplig fakultet vid Luleå tekniska universitet 1999, inom skogsvetenskaplig fakultet vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå 2002, vid Mittuniversitetet år 2005 samt vid medicinska fakulteten inom Umeå universitet år 2006. Också dessa priser utdelas till yngre framstående forskare vid respektive universitets högtidsdagar och prissummorna är 50 000 kronor vardera. Från 2019 inrättas ett pris till en yngre framstående forskare vid Högskolan i Gävle. Detta pris utdelas vartannat år.

För att uppmuntra och stimulera konstnärliga utbildningar i Norrland inrättades 1995 ett årligt pris om 50 000 kronor till en ung konstnär i avgångsklassen vid Konsthögskolan vid Umeå universitet. Inför 1999 inrättades ett likartat pris till ung musiker i avgångsklassen vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Priserna utdelas årligen i samband med vårens kursavslutningar vid respektive högskola.

Också det Modigska priset utdelas varje år i samband med Umeå universitets högtidsdag. Prissumman är f.n. 150 000 kronor.

För samtliga priser gäller att Samfundets ledamöter vid respektive fakultet eller professorer och docenter vid samma fakultet lämnar förslag till pristagare. Förslagen granskas sedan av beredningsnämnder inom respektive fakultet, varefter styrelsen utser pristagarna.

Samtliga pristagare ges möjlighet att bidra med artiklar, ofta baserade på prisföreläsningarna, i årsboken THULE. Sedan 1999 medverkar konstpristagaren med en bild till omslaget på årsboken.