Organisation

Kungl. Skytteanska Samfundet leds av en styrelse som består av nio ledamöter, av vilka en är Preses, en vice Preses, en sekreterare, en skattmästare och en redaktör. Av styrelseledamöterna är en företrädare för en stödjande organisation (Umeå Kommun). För styrelseledamöterna finns tre suppleanter.

Styrelsen väljs för tre år. Vid varje högtidssammanträde väljs tre styrelseledamöter och en suppleant. Styrelsen har sitt säte i Umeå och skall enligt stadgarna sammanträda minst två gånger per år. Dagens styrelse sammanträder sex gånger per år. Till sammanträdena kallas samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Samfundet har också en granskningsnämnd bestående av fyra arbetande ledamöter med en mandatperiod på två år. Två ledamöter väljs vid varje årsmöte.

För granskning av räkenskaper och tillgångar finns två revisorer med suppleanter som utses vid högtidssammanträdet för en tid av ett år.

Styrelsens sammansättning:

Erland Måraldpreseserland.marald@umu.se
Camilla Sandströmvice presescamilla.sandstrom@umu.se
Helena Petterssonsekreterarehelena.pettersson@umu.se
Roger Jacobssonredaktörroger.jacobsson@uhma.se
Anette Hallbergskattmästareanette@hallbergredovisning.com
Fredrik Elghledamotfredrik.elgh@umu.se
Anders Fällströmledamotanders.fallstrom@miun.se
Karin Ljungledamotkarin.ljung@slu.se
Bengt Kriströmledamotbengt.kristrom@umu.se
Annica Sandströmsuppleantannica.sandstrom@ltu.se
Gunilla Nordlundsuppleantgunilla.nordlund@sr.se
Åsa Rasmuson-Lestandersuppleantasa.rasmuson-lestander@umu.se

Granskningsnämnd

Lars Ericson
Maarit Kalela-Brundin

Revisorer

Patric Birgersson (ord.)
Tomas Blomquist (ord.)
Sofie Nordgren (suppl.)
Maria Hedblom (suppl.)