Fastställda av Kungl Maj:t den 22 september 1967

Ändringar av stadgarna har fastställts av Regeringen 1984 och 1986.

Ändring har därefter vidtagits av Samfundet och bekräftats av Länsstyrelsen den 18 oktober 1999.

Samfundets uppgift och sammansättning

§1

Samfundet, som fått sitt namn till minne av den om Norrlands andliga odling högt förtjänte Johan Skytte, riksråd, guvernör och president, har till uppgift att stödja och främja såväl den vetenskapliga forskningen som den andliga odlingen i allmänhet i Norrland genom att utgöra ett stödorgan för i Norrland befintliga och tillkommande  institutioner och organ på den andliga odlingens område,

 • att i Norrland anordna föredrag och föreläsningar i vetenskapliga ämnen,
 • att i sina handlingar befordra framstående vetenskapliga verk till trycket, samt
 • att även annorledes stödja vetenskaplig forskning, särskilt sådan av norrländskt intresse.

§2

Samfundet består av arbetande, korresponderande och stödjande ledamöter samt hedersledamöter. Till arbetande eller korresponderande ledamot må utses, förutom vetenskapsidkare, den som eljest kan förväntas vara aktiv i samfundets angelägenheter. Till stödjande ledamot må utses såväl fysisk som juridisk person.

§3

De arbetande ledamöternas antal må ej överstiga nittio i den mån ej det överstigande antalet motsvaras av ledamöter som uppnått sjuttio års ålder.

De stödjande ledamöternas antal må ej överstiga fyrtio.

§4

Stödjande ledamot erlägger dels en inträdesavgift, dels en årlig avgift under vart och ett av de fem efter invalet närmast följande åren. Storleken av dessa avgifter bestämmes av samfundet vid högtidssammanträdet. Stödjande ledamot äger under tid, då förutsedd inbetalning sker, samma rättigheter som arbetande ledamot.

§5

Till hedersledamot kan väljas person av utmärkt förtjänst om Norrlands andliga odling. För särskilt berömvärda insatser för norrländsk kultur och forskning kan ledamot eller annan person tilldelas samfundets pris. Efter förslag av samfundets ledamöter utser styrelsen mottagare av priset, som utdelas årligen vid högtidssammanträdet, om styrelsen inte annat bestämmer.

Styrelse och granskningsnämnd

§6

Samfundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio ledamöter, av vilka en är preses, en vice preses, en sekreterare, en skattmästare och en redaktör. Av styrelseledamöterna skall minst två vara stödjande ledamöter; för stödjande ledamot, som är juridisk person, skall till styrelseledamot väljas en företrädare för denna juridiska person. För styrelseledamöter skall väljas tre suppleanter.

§7

Styrelsen väljes för tre år. Vid varje högtidssammanträde väljes tre styrelseledamöter och en suppleant.

§8

Styrelsen, som har sitt säte i Umeå, sammanträder på kallelse av preses så ofta det befinnes erforderligt, dock skall årligen minst två sammanträden hållas. Till sammanträdena skall samtliga styrelseledamöter och suppleanter kallas. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har preses utslagsröst.

§9

Arbetande ledamöter, korresponderande ledamöter och hedersledamöter väljes av samfundet.  Stödjande ledamöter väljes av styrelsen.

§10

Till tryckning i samfundets handlingar inlämnade skrifter skall i regel granskas av en nämnd bestående av fyra arbetande ledamöter, vilka, såvitt möjligt, skall representera olika vetenskapsgrenar. Nämndens ledamöter väljes för en tid av två år. Vid varje högtidssammanträde väljes två nämndledamöter.

Ämbetsmän

§11

Samfundets ämbetsmän är sekreteraren, skattmästaren och redaktören.

§12

Sekreteraren åligger:

 • att hålla förteckning över samfundets ledamöter,
 • att föra protokoll vid samfundets och dess styrelses sammanträden ävensom att förbereda och föredraga de ärenden, som skall förekomma,
 • att befordra till verkställighet vid sammanträdena fattade beslut, att handha vården
 • av samfundets arkiv, samt att ombesörja samfundets brevväxling.

§13

Skattmästaren, som ansvarar för samfundets medel, åligger

 • att handha samfundets ekonomiska angelägenheter,
 • att föra samfundets räkenskaper, vilka avslutas med kalenderår, samt
 • att före den 1 mars avlämna föregående års räkenskaper till revisorerna. Samfundets värdehandlingar förvaltas av bank i särskilda depåer.
 • Samfundets bankfack med donationsbrev och andra originalhandlingar disponeras av preses och skattmästaren gemensamt.

§14

Redaktören åligger:

 • att ombesörja utgivandet av samfundets handlingar,
 • att ha tillsyn över inventarier och bibliotek och däröver föra förteckning,
 • att emottaga och i särskild accessionskatalog införa alla ingående tryckta skrifter, att ombesörja distributionen av samfundets handlingar, samt
 • att vid förfall för sekreteraren fullgöra dennes åligganden.

Sammanträden och val

§15

Samfundet sammanträder efter kallelse av preses. Begär sju ledamöter i skrivelse till preses sammanträde, är denne skyldig att omedelbart utlysa sådant.

Högtidssammanträde hålles årligen i Umeå, om ej av särskild anledning vid nästgående högtidssammanträde eller därefter av styrelsen annan ort för sammanträdet beslutas. Annat sammanträde hålles å tid och ort som styrelsen beslutar.

Kallelse till sammanträde skall utfärdas minst fjorton dagar i förväg.

§16

Samfundet är vid sammanträden beslutsfört, om minst sju av dess ledamöter är närvarande. Endast närvarande ledamot äger deltaga i omröstning.

§17

Val av hedersledamöter och styrelseledamöter förrättas med slutna sedlar om varje namn för sig, därest ej samfundet vid varje särskilt tillfälle enhälligt beslutar företaga omröstning i annan ordning. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§18

Ärende, som ej angivits i kallelse till sammanträde, får ej vid detta företagas till avgörande, om det ej enligt stadgarna där skall avgöras.

Ekonomi

§19

Av de stödjande ledamöternas inträdesavgifter bildas en dispositionsfond. Övriga avgifter och kapitaltillskott, för vilka ej särskild föreskrift meddelas, tillföres en grundfond, varav endast räntan må disponeras.

§20

För granskning av årets räkenskaper och samfundets tillgångar samt skattmästarens och styrelsens förvaltning utses vid högtidssammanträdet för en tid av ett år två revisorer och två revisorssuppleanter. Om möjligt skall en av revisorerna och en av revisorssuppleanterna vara auktoriserad revisor. Revisorerna skall äga tillgång till samtliga protokoll och handlingar samt samfundets övriga tillhörigheter. Revisionsberättelsen, som överlämnas till styrelsen senast tre veckor före högtidssammanträdet, framlägges för beslut om godkännande på högtidssammanträdet.

Allmänna bestämmelser

§21

För ändring av dessa stadgar erfordras samstämmiga beslut å två på varandra följande högtidssammanträden.

§22

Upplöses samfundet, skall dess behållna tillgångar tillfalla den eller de i Norrland belägna institutioner eller organ för vetenskaplig forskning eller undervisning, som samfundet då utser.

§23

Samfundets handlingar utdelas kostnadsfritt till samtliga ledamöter.

§24

Om samfundets verksamhet i övrigt gäller den arbetsordning samfundet kan finna skäl att antaga.