Priser & stipendier

Kungl. Skytteanska Samfundet beslöt år 2013 om inrättandet av ”Kungl. Skytteanska Samfundets stora pris”. Samfundet skall enligt stadgarna stödja och främja vetenskaplig forskning och andlig odling i Norrland. Priset syftar till att uppmärksamma väl förtjänta personer inom dessa områden, verksamma i Norrland, eller sådana som i sin verksamhet uppmärksammat frågor av betydelse för Norrland. Priset har utdelats 2014, 2017 och 2019 och prissumman är 250 000 kronor.

År 2017 inrättades ett nytt stort pris, kallat ”Kungl. Skytteanska Samfundets jubileumspris”, i samband med Samfundets 60-årsjubileum. Prissumman är 100 000 kronor.

Skytteanska Samfundet delar årligen ut ett antal priser för framstående forskning och kulturinsatser i Norrland. Det äldsta priset, ”Skytteanska Samfundets pris”, delades 1979 ut första gången. Priset uppmärksammar särskilt berömvärda insatser för den norrländska kulturen i vid mening. För att hedra Samfundets huvuddonator och för att ytterligare betona kulturaspekten ändrades 1999 prisets namn till ”Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne.” Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid Samfundets årshögtid på våren.

Kungl. Skytteanska Samfundet har sedan 1993 delat ut pris till yngre framstående forskare verksamma vid de norrländska lärosätena – Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, SLU i Umeå, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Priserna avser att uppmärksamma framstående forskning som bedrivs inom humaniora, konst, samhällsvetenskap, ekonomi, naturvetenskap, teknik, medicin och vårdvetenskaper.

År 2024 delas det ut fyra priser à 25 000 kr inom dessa vetenskapliga områden:

  • Humaniora och konstnärlig forskning
  • Samhällsvetenskap och ekonomi
  • Naturvetenskap och teknik
  • Medicinsk vetenskap och vårdvetenskaper

Priserna delas ut både vid årshögtiden vid det lärosäte som pristagaren tillhör och på Samfundets årshögtid. Vid ceremonin håller pristagaren ett anförande om sin forskning som sedan publiceras i Samfundets årsbok Thule.

På basis av tre donationer har sedan 1998 utdelats Margareta och Eric Modigs pris till en välmeriterad senior forskare inom medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis inom ögats, hjärtats eller lungans område. Priset utdelas i samband med Umeå universitets årshögtid. Prissumman är för närvarande 100 000 kronor.

För att uppmärksamma framstående insatser inom forskningsområdet utbildningsvetenskap vid de norrländska universiteten inrättades 2012 ett pris riktat till seniora forskare. Prissumman är 50 000 kronor och priset delas ut oregelbundet vid det aktuella universitetets högtidsdag.

För att uppmuntra och stimulera konstnärliga utbildningar i Norrland inrättades 1995 ett pris till en ung konstnär i avgångsklassen vid Konsthögskolan, Umeå universitet. 1999 inrättades ett likartat pris till en ung musiker i avgångsklassen vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Priserna utdelas i samband med vårens kursavslutningar vid respektive högskola. Prissummorna är för närvarande 20 000 kr.

För samtliga priser gäller ett nomineringsförfarande. Förslagen granskas sedan av beredningsnämnder, varefter styrelsen utser pristagarna.

Pristagarna förväntas bidra med artiklar, ofta baserade på prisföreläsningarna, i årsboken THULE. Sedan 1999 medverkar konstpristagaren med en bild till omslaget på årsboken.

På basis av en donation 2000, av makarna Ingegerd och Sigurd Fries samt deras son Anders Fries, ges varje år möjlighet att dela ut Islandsstipendier. De skall i första hand avse studier av Islands språk och kultur, i andra hand studier på annat sätt relaterade till isländska förhållanden. Stipendierna riktar sig till studerande vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Ansökningar kan före 15 februari varje år sändas till skytteanska@adm.umu.se. Ansökningarna granskas av en beredningsnämnd, varefter styrelsen fattar beslut. Stipendierna utdelas vid Samfundets årshögtid och är för närvarande maximalt på 30 000 kronor.