Stiftelser och fonder

Kungl. Skytteanska Samfundet förvaltar ett antal anknutna stiftelser och fonder. Dessa har tillskapats genom donationer av bl.a. förre landsfiskalen John Söderström, med rötter i Västerbotten, och av Margareta och Eric Modig i Umeå.

Stiftelsen Landsfiskal John Söderströms i Göteborg Minnesfond

Denna fond tillföll Skytteanska Samfundet i juni 1964 genom en donation från John Söderström. Enligt donator skall 1/10-del av den årliga avkastningen varje år läggas till kapitalet, medan 9/10-delar skall användas enligt Samfundets stadgar.

Samfundet uppfyller detta genom att årligen utdela ”Kulturpriset till John Söderströms minne.” Förslag till pristagare lämnas av Samfundets ledamöter, varefter en beredningsnämnd bereder ärendet inför styrelsens beslut. Priset utdelas vid årshögtiden och prissumman är för närvarande 50 000 kronor.

Stiftelsen Margareta och Eric Modigs Fond

Denna fond består av tre donationer från Margareta och Eric Modig vilka överlämnats till Samfundet 1980, 1997 och 2000. Enligt donator skall av den årliga avkastningen max 80 % utdelas som pris, benämnt ”Margareta och Eric Modigs pris” till förtjänt forskare eller organisation verksam inom den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis forskning inom ögats (gula fläcken), hjärtats eller lungans område.

Förslag till pristagare lämnas av professorer och docenter inom fakulteten, varefter en beredningsnämnd bereder ärendet inför styrelsens beslut. Priset utdelas varje år vid Umeå universitets årshögtid. Prissumman är för närvarande 200 000 kronor.

Stiftelsen Dahlstedtska Fonden

Denna fond tilldelades Samfundet som gåva i december 1983. Enligt donationsbrevet bör avkastningen från fonden användas av Samfundet i första hand till dess egen utgivning av vetenskapliga publikationer rörande mellersta Norrland, definierat som Jämtlands och Västernorrlands län samt kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina i Västerbottens län.

Stiftelsen Landshövding Elof Lindbergs Fond

Syftet med fonden är att stödja vetenskaplig forskning, företrädesvis med norrländsk anknytning. Särskilt uppmuntras forskning utanför universitet och högskolor. Bidrag kan utgå till fältarbeten, forskningsresor, tryckning, arkivarbete m.m. Ansökan kräver ingen särskild blankett. Den skall innehålla en beskrivning av projektet, ett CV samt ett intyg från någon som är insatt i ämnet. Om ansökan rör tryckningsbidrag skall offerter från minst två tryckerier bifogas.

Stiftelsen Kungl. Skytteanska Samfundets Islandsstipendium

Hösten 2000 erhöll Samfundet en donation från makarna Ingegerd och Sigurd Fries samt deras son Anders Fries. Baserat på den avkastning som donationen genererar utdelas årligen stipendier till studerande vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå för studier på Island av i första hand Islands språk och kultur, i andra hand studier på annat sätt relaterade till isländska förhållanden. Ansökningar kan före 15 februari varje år sändas till skytteanska@adm.umu.se Ansökningarna granskas av en beredningsnämnd, varefter styrelsen fattar beslut. Stipendierna utdelas vid Samfundets årshögtid och är för närvarande 30 000 kronor.

Kjell och Catarina Lundholm stiftelse

Under 2023 erhöll samfundet en donation från makarna Kjell och Catarina Lundholm. Stiftelsen har till ändamål att främja det kulturhistoriska området i första hand i Norrbottens län och i andra hand rörande Västerbottens län. Ändamålet främjas främst genom att ge ekonomiska bidrag till i första hand tryckning, i andra hand publicering av annat slag av vetenskaplig litteratur inom ändamålet. Vetenskaplig litteratur ska tolkas i vid mening. Tryckning som kan erhålla allmän finansiering kan beviljas bidrag från stiftelsen i undantagsfall.