Om Samfundet

Målsättning

Samfundet, som fått sitt namn till minne av den om Norrlands andliga odling högt förtjänte Johan Skytte, riksråd, guvernör och president, har till uppgift att stödja och  främja  såväl  den  vetenskapliga forskningen som den andliga odlingen i allmänhet i Norrland genom

att utgöra ett stödorgan för i Norrland befintliga och tillkommande institutioner och organ på den andliga odlingens område

att i Norrland anordna föredrag och föreläsningar i vetenskapliga ämnen

att i sin handlingar befordra framstående vetenskapliga verk till trycket, samt att även annorledes stödja vetenskaplig forskning, särskilt sådan av norrländsk intresse

(Ur Samfundets stadgar § 1, 1957)

Historik

I slutet av april 1956 togs initiativet till bildandet av Skytteanska Samfundet vid ett möte på Sävargården i Umeå. Man såg behovet av ett samlande organ som med vetenskapen som utgångspunkt skulle främja utbildning och kultur i Norrland, samt verka för forskning om Norrland. Initiativtagare var i första hand redaktören och lokalpolitikern Elon Dufvenberg, landsantikvarie Gunnar Westin och hovrättspresident Mauritz Wijnbladh.

Följande år, i mars 1957, formaliserades bildandet och Samfundets första stadgar antogs. I dessa fastställdes att antalet ledamöter skulle vara fyrtio och att både stödjande och arbetande ledamöter skulle finnas. Korresponderande ledamöter tillkom första senare. Initiativtagarna var medvetna om vikten av att till Samfundet knyta ledande akademiker i landet, främst från Uppsala. Därmed skulle sambandet mellan Norrland och vetenskapssamfundet stärkas.

Detta fick sitt namn efter riksrådet Johan Skytte (1577–1645), mest känd som lärare till den unge Gustav Adolf, men också en förkämpe för bildning och utbildning bl.a. i Norrland. I samband med en resa till de baltiska staterna 1629 besökte Johan Skytte Umeå och fick då veta att det fanns ett stort behov av en skola i Lappland, framför allt eftersom man oroade sig över det andliga tillståndet hos samerna, vilka inte ville godta den lutherska läran. Skytte framförde detta till kungen och 1631 inrättades på kungligt initiativ den s.k. Skytteanska skolan i Lycksele. Den omvandlades 1865 till en vanlig folkskola och flyttades då till Tärna, nuvarande Tärnaby.

Ett år efter bildandet hade Skytteanska Samfundet sitt första högtidssammanträde i Umeå i samband med Tandläkarhögskolans invigning. Under det följande året ansökte Skytteanska Samfundet om kungligt beskydd vilket beviljades. Prinsessan Sibylla blev 1964 Samfundets första hedersledamot.

År 1967 ansökte Samfundet om kunglig sanktion. Man önskade bli kunglig vetenskapsakademi. Kungen ställde sig positiv. På hösten samma år beviljades sanktionen och den 22 september 1967 fastställde Kungl. Maj:t stadgarna.

Eftersom Norrland vid mitten av 1950-talet saknade akademiska institutioner lade det unga samfundet stor vikt vid att arrangera föredrag och föreläsningsserier i vetenskapliga ämnen. Man stödde också tryckningen av vetenskapliga uppsatser och 1961 startade samfundet sin skriftserie, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, genom att ge ut den första volymen i serien.

(Hänvisning till: Helena Pettersson, Från kulturförening till kunglig vetenskapsakademi. Kungl. Skytteanska Samfundet 1956–1967. En översikt. Umeå 1999. Samfundets Handlingar nr 49).

Verksamhet

Samfundets huvudsakliga verksamhet består av utgivning av vetenskapliga böcker och skrifter. Samfundet delar också årligen ut ett antal priser inom olika vetenskapsområden; humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, medicin, teknikvetenskap, skogsvetenskap, pedagogik, musik och konst. Dessutom delar Samfundet varje år ut ett kulturpris samt ett stipendium för studier på Island i isländska språket och/eller isländsk kultur. Det senaste inrättade priset, Kungl. Skytteanska Samfundets stora pris, utdelas sedan 2014 vartannat år. Dessutom finns ett jubileumspris inrättat vid Samfundets 60-årsjubileum. Detta senare pris har utdelats vid ett tillfälle, år 2017.

Samfundet stöder utgivning av framstående vetenskapliga verk, samt stöder också på andra sätt vetenskaplig forskning, särskilt sådan som är av norrländskt intresse. Samfundet anordnar också vetenskapliga seminarier, symposier och föreläsningar.

År 2015 inleddes en samverkan mellan Skytteanska Samfundet och Svensk-Österbottniska Samfundet i Vasa om utgivandet av en ny gemensam skriftserie, ”Bottniska Skrifter”, vars första nummer blev volymen ”Dansminnen: Ungdomsdanserna i Österbotten och Västerbotten från 1940-tal till 1970-tal”. Vasa/Umeå 2015. Nr 2. ”Bottniska trästäder”, red. Peter Ehrström och Madeleine Eriksson. Nr 3. ”Lika som bär? Det religiösa landskapet i Hortlax och Nykarleby”, Majvor Ekberg, Jørgen Straarup, Mårten Björkgren, Kjell Herberts och Ida Strandberg. Vasa/Umeå 2016. Nr 4. ”Språkmöten i Västerbotten och Österbotten”, red. Lars-Erik Edlund och Marianne Nordman. Nr 5. ”Jungfrudanser – Myt och verklighet. Om labyrinter i norr”. Redigerad och med inledning av Roger Jacobsson. Vasa/Umeå 2018.

Styrelsen har också formulerat framtidsstrategier för Samfundet som enligt dessa bl.a. ska verka för att:

  • skapa ökad norrländsk legitimitet för Samfundet
  • göra Samfundet till en fri mötesplats för akademi och omgivande samhälle
  • skapa förutsättningar för Samfundet att bli remissinstans
  • avsevärt utvidga samarbetet med andra nationella och nordiska akademier
  • samt attrahera donationsmedel