Organisation

Kungl. Skytteanska Samfundet leds av en styrelse som består av nio ledamöter, av vilka en är Preses, en vice Preses, en sekreterare, en skattmästare och en redaktör. Av styrelseledamöterna är en företrädare för en stödjande organisation (Umeå Kommun). För styrelseledamöterna finns tre suppleanter.

Styrelsen väljs för tre år. Vid varje högtidssammanträde väljs tre styrelseledamöter och en suppleant. Styrelsen har sitt säte i Umeå och skall enligt stadgarna sammanträda minst två gånger per år. Dagens styrelse sammanträder sex gånger per år. Till sammanträdena kallas samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Samfundet har också en granskningsnämnd bestående av fyra arbetande ledamöter med en mandatperiod på två år. Två ledamöter väljs vid varje årsmöte.

För granskning av räkenskaper och tillgångar finns två revisorer med suppleanter som utses vid högtidssammanträdet för en tid av ett år.

Styrelsens sammansättning:

Lars-Erik Edlund preses lars-erik.edlund@umu.se
Britta Lundgren vice preses britta.lundgren@umu.se
ErlandMårald sekreterare erland.marald@umu.se
RogerJacobsson redaktör roger.t.jacobsson@umu.se
Berit Lundh skattmästare berit.lundh@familjejuridikinorr.se
Fredrik Elgh ledamot fredrik.elgh@umu.se
Camilla Sandström ledamot
Ulf Viklund ledamot Ulfviklund914@gmail.com
Ulf Wiberg ledamot ulf.wiberg@umu.se
Cathrine Norberg suppleant catrine.norberg@umu.se
Gunilla Nordlund suppleant gunilla.nordlund@sr.se
Åsa Rasmuson-Lestander suppleant asa.rasmuson@umu.se

Granskningsnämnd

Lars Ericson
Maarit Kalela-Brundin

Revisorer

Patric Birgersson (ord.)
Tomas Blomquist (ord.)
Sofie Nordgren (suppl.)
Rolf Bergqvist (suppl.)