Stiftelser och fonder

Kungl. Skytteanska Samfundet förvaltar ett antal anknutna stiftelser och en fond. Dessa har tillskapats genom donationer av bl.a. förre landsfiskalen John Söderström med rötter i Västerbotten, och av Margareta och Eric Modig i Umeå.

Stiftelsen Landsfiskal John Söderströms i Göteborg Minnesfond

Denna fond tillföll Skytteanska Samfundet i juni 1964 genom en donation från landsfiskal John Söderström. Enligt donator skall 1/10-del av den årliga avkastningen varje år läggas till kapitalet, medan 9/10-delar av den årliga avkastningen skall användas enligt Samfundets stadgar.

Samfundet uppfyller detta genom att årligen utdela ”Kulturpriset till John Söderströms minne.” Pristagaren utses efter förslag från Samfundets ledamöter, varefter en beredningsgrupp förbereder ärendet inför styrelsens beslut. Priset utdelas vid årshögtiden och prissumman är f.n. 30 000 kronor.

Stiftelsen Margareta och Eric Modigs Fond

Denna fond består av tre donationer från Margareta och Eric Modig vilka överlämnats till Samfundet 1980, 1997 och 2000. Enligt donator skall av den årliga avkastningen ”max 80 % utdelas som pris, benämnt ”Modigska priset” till förtjänt forskare eller organisation verksam inom den medicinska fakulteten vid Umeå universitet, företrädesvis vid forskning inom ögats (gula fläcken), hjärtats och lungans områden.”

Det Modigska priset utdelas varje år vid Umeå universitets högtidsfest. Förslag till pristagare lämnas av professorer och docenter inom fakulteten, varefter en beredningsgrupp bereder ärendet inför styrelsens beslut. Prissumman är f.n. 150 000 kronor.

Stiftelsen Dahlstedtska Fonden

Denna fond tilldelades Samfundet som gåva i december 1983. Enligt donationsbrevet bör avkastningen från fonden användas av Samfundet i första hand till dess egen utgivning av vetenskapliga publikationer rörande mellersta Norrland, definierat som Jämtlands och Västernorrlands län samt Dorotea, Åsele och Vilhelmina i Västerbottens län. Avkastningen används för det angivna syftet.

Stiftelsen Landshövding Elof Lindbergs Fond

Det tillgängliga beloppet är avsett som stöd för vetenskaplig forskning, företrädesvis med norrländsk anknytning. Bidrag kan utgå till fältarbeten, forskningsresor, tryckning, arkivarbete m.m. Särskilt uppmuntras forskning utanför universitet och högskolor. Ansökan kräver ingen särskild blankett. Den ska innehålla en beskrivning av projektet, ett CV samt ett intyg från någon som är insatt i ämnet. Om ansökan rör tryckningsbidrag ska offerter från minst två tryckerier bifogas.

Stiftelsen Kungl. Skytteanska Samfundets Islandsstipendium

Hösten år 2000 erhöll Samfundet en donation av makarna Ingegerd och Sigurd Fries samt Anders Fries. Baserat på den avkastning som donationen genererar utdelas årligen ett stipendium till studerande vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå för studier på Island av i första hand Islands språk och kultur, i andra hand studier på annat sätt relaterade till isländska förhållanden. Stipendiet annonseras i dagspressen samt inom Umeå universitet.

Ansökningarna granskas av en beredningsgrupp varefter styrelsen fattar beslut. Stipendiet utdelas vid Samfundets årshögtid och är för närvarande 30 000 kronor.