Publikationer

Kungl. Skytteanska Samfundet har sedan 1961 givit ut vetenskapliga böcker och skrifter. Dessa indelas i tre kategorier:

THULE

Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok THULE, ISSN 0280-8692, ges ut i Umeå och har regelbundet utkommit sedan år 1988.

THULE har med åren blivit ett forum som ur ett brett perspektiv speglar Skytteanska Samfundets verksamhet. Här publiceras prisföreläsningar, liksom även föreläsningar och föredrag som hålls vid ledamotsmöten, årshögtid och julsupé. Här införs även artiklar från symposier och olika sammankomster som Samfundet håller i eller deltar i som medarrangör. En viktig del i Årsboken är också att redogöra för Samfundets inre angelägenheter som verksamhetsberättelser, parentationer, ledamotsförteckning, prisförteckningar etc.

Årsboken kan beställas via vår webbutik.

Docent Roger Jacobsson är sedan starten 1988 Årsbokens redaktör.

Journal of Northern Studies

En internationell fackgranskad tidskrift som ges ut av Kungl. Skytteanska Samfundet tillsammans med Umeå universitet.

Journal of Northern Studies är en internationell, fackgranskad tidskrift som gemensamt ges ut av Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet. Tiden är tvär- och mångvetenskaplig med ett vittomspännande tema som avgränsas till studier av mänsklig aktivitet och människors interaktion med sin omgivning i det nordliga rummet. Hittills har mer än 20 häften utkommit, och dessutom föreligger 10 delar i de fristående skriftserierna som är knutna till tidskriften.

Initiativtagare och chefredaktör alltsedan starten är professor Lars-Erik Edlund, institutionen för språkstudier, och redaktionssekreterare sedan ett antal år är universitetslektor Olle Sundström, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Läs mer om tidskriften på hemsidan: http://www.jns.org.umu.se/

Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar

Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, ISSN 0560-2416, år en skriftserie som givits ut sedan 1961.

I Samfundets Handlingar utges vetenskapliga skrifter som på olika sätt berör forskning om Norrland eller forskning som bedrivs i Norrland. Det kan röra sig om vetenskapliga avhandlingar, monografier, symposieskrifter, jubileumsskrifter, bibliografier, festskrifter, etc.

Nära åttio titlar har utkommit i skriftserien och flertalet kan beställas via vår webbutik.

Docent Roger Jacobsson är redaktör för Samfundets Handlingar.